запомните / запишите
сообщите, что вы нашли информацию
на сайте "Винница - Карта Винницы с улицами и домами на Map.vn.ua"

Hовость компании "Максимус"

06.04.2015

ВДПУ має базуватись на національних та європейських стандартах

Стратегія розвитку ВДПУ має базуватись на національних та європейських стандартах, - Кандидат на посаду ректора Борис Максимчук


У нинішній надскладний час Вінницькому державному педагогічному університету
ім. Михайла Коцюбинського потрібен ефективний, активний та амбітний ректор-менеджер з новим баченням.
Кандидат на посаду ректора закладу Борис Максимчук вважає, що наявність організаторських здібностей та широкого досвіду роботи у підприємницькій, громадській та політичній сферах допоможуть йому вивести університет на новий сучасний рівень розвитку, покращити імідж університету і підвищити його привабливість для абітурієнтів, студентів, аспірантів, докторантів, наукових та науково-педагогічних працівників, у тому числі закордонних, забезпечити подальшу інтеграцію університету в міжнародний освітній та науковий простір.

За його словами, стратегія розвитку ВДПУ має базуватись на національних та європейських пріоритетах, відповідати сучасним потребам та перспективам розвитку Вінниччини, як регіону інноваційного розвитку.
«Я планую створювати всі умови для того, щоб кожна кафедра ефективно працювала та шукати креативні шляхи з метою залучення коштів для фінансування університету, задля оновлення матеріально-технічної бази, підвищення рівня надання якості освіти та можливості кожного студента всебічно розвиватись в сучасних умовах.
На моє переконання, потрібно надавати більше можливостей студентам займатись дослідженнями, інноваційною діяльністю та вивченням іноземних мов, адже, тоді наш університет буде конкурентоздатним, коли наші фахівці будуть сильними, успішними та добре зможуть себе зарекомендувати на будь-якій посаді.
Також, наголошую, що саме спортивному розвитку студентів потрібно приділяти значну увагу, адже це невід’ємний фактор їх здоров’я.

Вважаю за необхідне співпрацювати на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях з усіма можливими навчальними закладами, організаціями, підприємствами та компаніями.
Не лукавитиму, посада ректора дасть мені змогу самореалізувати себе як особистість, а також продемонструвати гідний приклад того, як повинен працювати сучасний ректор ВНЗ, максимально підвищити ефективність наукової і науково-технічної діяльності університету та показати, яке має бути відношення до співробітників та студентів (в першу чергу – людяність)», - наголосив кандидат на посаду ректора ВДПУ.
Борис Максимчук зазначив, що завжди мріяв займатись науковою роботою, і ніколи не полишав викладацьку та тренерську діяльність.

Він надіється, що отриманий багаторічний досвід, наявність декількох різновекторних освіт, значні доробки у науковій сфері та велике бажання налагодити якісну діяльність роботи університету, підняти його на сучасний високий рівень та подолати будь-які корупційні схеми, дадуть змогу плідно, компетентно та конструктивно працювати у всіх сферах роботи навчального закладу.
Для реалізації своєї програми та досягнення суспільної мети, Борису Максимчуку, за його словами, перш за все необхідна довіра, підтримка та взаєморозуміння викладацького колективу, саме на цих принципах, він вважає, що повинна базуватись майбутня співпраця.
Нагадаємо, Борис Максимчук - кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений тренер України, майстер спорту України з боротьби самбо. Протягом багатьох років він являється партнером та спонсором різноманітних заходів серед школярів та молоді.
Зустріч з кандидатом на посаду ректора ВДПУ Борисом Максимчуком відбудеться 9 квітня 2015 року о 15:00 у актовій залі університету.


Стратегия развития ВГПУ должна базироваться на национальных и европейских стандартах, - Кандидат на должность ректора Борис Максимчук
В нынешнее сложное время Винницкому государственному педагогическому університету им. Михаила Коцюбинского нужен эффективный, активный и амбициозный ректор-менеджер с новым видением.
Кандидат на должность ректора ВГПУ Борис Максимчук считает, что наличие организаторских способностей и широкого опыта работы в предпринимательской, общественной и политической сферах помогут ему вывести университет на новый современный уровень развития, улучшить имидж университета и повысить его привлекательность для абитуриентов, студентов, аспирантов, докторантов, научных и научно-педагогических работников, в том числе иностранных, обеспечить дальнейшую интеграцию университета в международное образовательное и научное пространство.

По его словам, стратегия развития ВГПУ должна базироваться на национальных и европейских приоритетах, отвечать современным потребностям и перспективам развития Винницы, как региона инновационного развития.
«Я планирую создавать все условия для того, чтобы каждая кафедра эффективно работала и искать креативные пути с целью привлечения средств для финансирования университета, для обновления материально-технической базы, повышения уровня предоставления качества образования и возможности каждого студента всесторонне развиваться в современных условиях.
По моему убеждению, нужно предоставлять больше возможностей студентам заниматься исследованиями, инновационной деятельностью и изучением иностранных языков, ведь тогда наш университет будет конкурентоспособным, когда наши специалисты будут сильными, успешными и хорошо смогут себя зарекомендовать на любой должности.

Также, подчеркиваю, что именно спортивном развитии студентов нужно уделять значительное внимание, ведь это неотъемлемый фактор их здоровья.
Считаю необходимым сотрудничать на региональном, всеукраинском и международном уровнях со всеми возможными учебными заведениями, организациями, предприятиями и компаниями.
Не буду лукавить, должность ректора даст мне возможность самореализовать себя как личность, а также продемонстрировать достойный пример того, как должен работать современный ректор вуза, максимально повысить эффективность научной и научно-технической деятельности университета и показать, какое должно быть отношение к сотрудникам и студентов (в первую очередь - человечность)», - отметил кандидат на должность ректора ВГПУ.

Борис Максимчук добавил, что всегда мечтал заниматься научной работой, и никогда не оставлял преподавательскую и тренерскую деятельность.
Он надеется, что полученный многолетний опыт, наличие нескольких разновекторных образований, значительные доработки в научной сфере и большое желание наладить качественную деятельность работы университета, поднять его на современный высокий уровень и преодолеть любые коррупционные схемы, позволят плодотворно, компетентно и конструктивно работать во всех сферах деятельности учебного заведения.

Для реализации своей программы и достижения общественной цели, Борису Максимчуку, по его словам, прежде всего необходимо доверие, поддержка и взаимопонимание преподавательского коллектива, именно на этих принципах, он считает, что должно базироваться будущее сотрудничество.
Напомним, Борис Максимчук - кандидат педагогических наук, доцент, Заслуженный тренер Украины, мастер спорта Украины по борьбе самбо. В течение многих лет он является партнером и спонсором различных мероприятий среди школьников и молодежи.
Встреча с кандидатом на должность ректора ВГПУ Борисом Максимчуком состоится 9 апреля 2015 в 15:00 в актовом зале университета.

 

Вам нравится "ВДПУ має базуватись на національних та європейських стандартах"?

Жмите "Like", "Твитнуть" или "+1"

 

Другие новости компании "Максимус"

07.10.2015
21.09.2015
30.03.2015
24.10.2014
23.10.2014
23.10.2014
21.10.2014
20.10.2014
16.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
12.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
09.10.2014
07.10.2014
30.09.2014
29.09.2014
27.09.2014
26.09.2014
24.09.2014
21.09.2014
16.09.2014
12.09.2014
06.09.2014
05.09.2014
01.09.2014
29.08.2014
29.08.2014
29.08.2014
28.08.2014
28.08.2014
25.08.2014
24.08.2014
24.08.2014
23.08.2014
22.08.2014
22.08.2014
20.08.2014
15.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
11.08.2014
04.08.2014
02.08.2014
30.07.2014
30.07.2014
30.07.2014
20.07.2014

Комментарии

 map.vn.ua (0) Facebook  

← Новости компаний


© "Карта Винницы" 2017
г. Винница, ул. Киевская, 4
Телефон: 602-521 (CDMA)
E-mail: info@map.vn.ua
Группа Вконтакте
Группа facebook
Вчера сайт посетило:
2 590 человек
За последние 7 дней:
23 252 человека
Месячная аудитория:
100 642 человекаа
Наш сайт подключен к сервису сбора статических данных Google Analytics. Информация из сервиса берется с помощью инструментов Api.
По запросу рекламодателя мы с радостью предоставим более полную статистику по интересующим критериям.
График посещений за 30 дней:
О статистике:
GoogleAnalytics
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка http://map.vn.ua/ обязательна!
Условия пользования сайтом